Khử trùng Bio Sun

CEO Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Bio Sun sáng tạo ra dung dịch khử trùng an toàn nhằm chung tay đẩy lùi Covid-19

Tác giả: AdminTháng Mười 15, 2021

https://tvphapluat.vn/video/ceo-trung-tam-nghien-cuu-cong-nghe-sinh-hoc-bio-sun-sang-tao-ra-dung-dich-khu-trung-an-toan-nham-chung-tay-day-lui-covid-19-33351/